Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Ann Blommaart Edelsmid

Algemeen:
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Ann Blommaart Edelsmid en consumenten.
1.2 Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
1.3 Ann Blommaart Edelsmid is een goudsmidbedrijf. Als zodanig houdt Ann Blommaart Edelsmid zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en reparen van objecten, doorgaans doch niet uitsluitend, van edelmetaal.
1.4 Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

De totstandkoming van de overeenkomst:
2.1 De overeenkomst tussen Ann Blommaart Edelsmid en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgave dan wel informatieve uitingen van Ann Blommaart Edelsmid, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Ann Blommaart Edelsmid aan de consument om een aanbod te doen.

Vaststelling van de prijs:
De tussen Ann Blommaart Edelsmid en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief
3.1 Overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
3.2 Van de tussen Ann Blommaart Edelsmid en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan in het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhankelijk is van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en Ann Blommaart Edelsmid nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
3.3 Indien tussen Ann Blommaart Edelsmid en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat Ann Blommaart Edelsmid overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel tot op dat moment door Ann Blommaart Edelsmid gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerpen, aan Ann Blommaart Edelsmid te voldoen.

Betalingsverplichtingen:
4.1 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in één keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat de betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.
4.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, dit geldt voor de verkoop via internet en bij een afgesproken vooruitbetaling tussen Ann Blommaart Edelsmid en de consument. De betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een nader door Ann Blommaart Edelsmid aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van Ann Blommaart Edelsmid over te gaan tot verrekening.
4.3 Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Ann Blommaart Edelsmid heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, bij de verkoop van de collectie van Ann Blommaart Edelsmid via internet wordt de overeenkomst ontbonden. Tevens kan Ann Blommaart Edelsmid in geval , zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Ann Blommaart Edelsmid de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.
4.4 Indien de overeenkomst tussen Ann Blommaart Edelsmid en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Ann Blommaart Edelsmid een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.
4.5 Ann Blommaart Edelsmid is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht betrekking heeft, bij de consument in rekening te brengen. Ann Blommaart Edelsmid dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Ann Blommaart Edelsmid, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6.248 BW.

Intellectuele eigendommen:
5.1 De door Ann Blommaart Edelsmid vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven intellectueel eigendom van Ann Blommaart Edelsmid, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Ann Blommaart Edelsmid, niet toegestaan.

Leveringsplicht:
Levering door Ann Blommaart Edelsmid vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de
6.1 Consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.
6.2 Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.
6.3 Indien levering niet plaats vind op het overeengekomen tijdstip dient de consument Ann Blommaart Edelsmid in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.
6.4 Indien Ann Blommaart Edelsmid niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is zij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering haar niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.
6.5 Ann Blommaart Edelsmid is niet in verzuim indien de niet nakoming van haar leveringsplicht veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan de enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.
6.6 Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, en na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal Ann Blommaart Edelsmid gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. Ann Blommaart Edelsmid dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is Ann Blommaart Edelsmid, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6.248 BW.

Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:
7.1 Het zetten en repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Ann Blommaart Edelsmid kan komen , kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant Ann Blommaart Edelsmid niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.
7.2 Bij het in bewaring geven van een zaak zal Ann Blommaart Edelsmid de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties. kunnen niet voor rekening van Ann Blommaart Edelsmid komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.
7.3 Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behouden voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.
7.4 De eigendom van een door Ann Blommaart Edelsmid te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde , met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten aan de consument, volledig aan Ann Blommaart Edelsmid zijn voldaan.
7.5 Ann Blommaart Edelsmid zal, indien zij genoodzaakt is om gebruik te maken van haar eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan Ann Blommaart Edelsmid alle medewerking verlenen teneinde haar in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

Klachten, gebreken en garantie:
8.1 De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voorvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 7 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Ann Blommaart Edelsmid mede te delen.
8.2 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 7 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Ann Blommaart Edelsmid te worden meegedeeld. Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 7 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Ann Blommaart Edelsmid te worden meegedeeld.
8.3 Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens Ann Blommaart Edelsmid met betrekking tot de betreffende gebreken.
8.4 De consument dient Ann Blommaart Edelsmid schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Ann Blommaart Edelsmid niet binnen 10 dagen overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Ann Blommaart Edelsmid te verhalen.
8.5 Ann Blommaart Edelsmid garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde artikel 8.2.
8.6 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
8.7 a – De niet-inachtneming door de koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;
b- Normale slijtage;
c- Be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;
d- De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e- Materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter be-en/of verwerking zijn
verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
f- Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken. Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Ann Blommaart Edelsmid tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

Formumkeuze en rechtskeuze:
9.1 Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naar de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van Ann Blommaart Edelsmid zich bevindt.
9.2 Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

Verkoop van sieraden via de website van Ann Blommaart Edelsmid:
10.1 Na de bestelling van de consument , zal Ann Blommaart Edelsmid een bevestiging van de bestelling via de mail naar de consument toesturen.
10.2 De prijzen vernoemd op de website, zijn exclusief verzendkosten.
10.3 Zodra de consument het totaal bedrag van de geplaatste bestelling naar het door Ann Blommaart Edelsmid genoemde rekeningnummer heeft overgemaakt, zal de bestelling naar de consument worden verstuurd. Mocht het bedrag niet binnen 14 dagen betaald zijn, komt de bestelling van de consument te vervallen.
10.4 Als het artikel niet aan de verwachting voldoet mag het binnen 7 dagen geruild worden, of het bedrag dat betaald is wordt op rekening van de consument teruggestort. Dit geldt alleen voor verkoop via internet.
10.5 Het artikel mag door de consument alleen aangetekend retour worden gestuurd. De verzendkosten worden niet vergoed.

Ruiling van sieraden in atelier/winkel:
11.1 Als de consument het artikel in het atelier van Ann Blommaart Edelsmid heeft gekocht, mag het binnen 7 dagen geruild worden voor een ander sieraad of een tegoedbon, die te besteden is bij Ann Blommaart Edelsmid.